ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان(Ibex2012)

۱۹ آذرماه ۱۳۹۱یکشنبه
۱۳۹۱-۰۹-۱۹
۰۹ دسامبر ۲۰۱۲

———————

چهارشنبه
۱۳۹۱-۰۹-۲۲
۱۲ دسامبر ۲۰۱۲