هفدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

۲۸ فروردین ۱۳۹۱فدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

دوشنبه
۲۸ فروردین ۱۳۹۱
۱۶ آوریل ۲۰۱۲

————————–

پنج شنبه
۳۱ فروردین ۱۳۹۱
۱۹ آوریل ۲۰۱۲