اولین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات و مواد اولیه صنایع غذایی

۲۴ الی ۲۷ دی ۱۳۸۹باشگاه صنایع غذایی آریا
۲۲۰۷۵۷۸۲٫۵-۲۲۳۶۴۱۸۳
www.iranfoodnews.com