دهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

۷ الی ۱۰آذر ۱۳۸۹

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
۸۸۷۴۴۵۷۶-۸۸۵۳۵۶۲۶-۸۸۷۴۶۸۳۹-۸۸۵۱۲۱۵۲
www.iranassociation.ir