دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران T.I.I.E 2010

۱۴ الی ۱۷ مهر ۱۳۸۹بخش خارجی:شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج ا ایران
۲۱۹۱۲۶۰۶-۲۲۶۶۲۶۸۹
www.iranfair.com
بخش داخلی:شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو ۸۸۸۸۹۲۳۶ -۸۸۷۹۹۴۹۶
www.idro-fairs.com