هفدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

۲۲ الی ۲۵ شهریور ۱۳۸۹شرکت صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران
۸۸۴۶۱۲۶۹-۸۸۴۶۱۲۵۱-۸۸۴۶۱۲۲۸
www.iranpack-print.ir