دومین نمایشگاه بین المللی صنایع آلومینیوم، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

۲ الی ۵ مرداد ۱۳۸۹

بانیان فردای روشن
۸۸۹۷۳۸۷۵-۸۸۹۸۸۷۹۹-۸۸۹۸۸۷۹۶
۸۸۹۶۶۶۰۳
www.bfrco.ir