هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

۲ الی ۵ تیر ۱۳۸۹شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۸۸۰۶۶۳۳۳-۸۸۸۲۷۳۹۹-۸۸۰۵۹۵۳۵
www.iranplastfair.ir