نمایشگاه فلزکاری و ماشین ابزار بانکوک (METALEX)

نمایشگاه فلزکاری و ماشین ابزار بانکوک

Nov 23-26 2016

محل برگزاری : تالیند،بانکوک