نمایشگاه یورو ملد ۲۰۰۹

December 02-05, 2009

EuroMold 2009

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه یورو ملد ۲۰۰۹

محل برگزاری

فرانکفورت آلمان -Frankfurt, Germany

دورنگار

۰۶۹ / ۲۷ ۴۰ ۰۳ – ۴۰

تلفن

۰۶۹ / ۲۷ ۴۰ ۰۳ – ۰

مسئول اجرائی

سایت اینترنتی

www.euromold.com

تاریخ شروع نمایشگاه

Dec. 2 – 5, 2009

منبع:
www.euromold.com