نمایشگاه ماشین ابزار ۲۰۰۹ اندونزی

December 02-05, 2009


Machine Tool Indonesia 2009

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه ماشین ابزار ۲۰۰۹ اندونزی

محل برگزاری

جاکارتا ، اندونزی

دورنگار

تلفن

مسئول اجرائی

سایت اینترنتی

تاریخ شروع نمایشگاه

۰۲-DEC-09 to 05-DEC-09

منبع:
http://www.biztradeshows.com