نمایشگاه صنعت قالب و قالبسازی تایوان

نمایشگاه صنعت  قالب و قالبسازی تایوان

August 27 – ۳۰ – Wed – Sat

محل برگزاری : مرکز تجارت جهانی تایپه

http://www.odm-dmi.com