قالبهای دایکست – بخش سوم

قالب دایکست – بخش سوم

  • هدایت کردن قالب

برای بازوبسته کردن قالب تحت فشاربایستی هادیهایی درنظرگرفته شوند تا تطبیق دقیق هر دونیمه قالب به درستی انجام گیرد.برای این منظور، همانطور که در شکل۲۱نشان داده شده است،از پینها وبوشهای ﺮاهنما استفاده می شود. پینهای ﺮاهنما در صفحه ثابت قالب در سمت تزریق قرار داده می شوند، در حالیکه نیمه متحرک سمت بیرون اندازبه بوشهای ﺮاهنمای مربوطه مجهز می گردد.
طول راهنمای پینها بایستی قدری بزرگترازحداکثرعمیق اندازه گیری شده از سطح جدایش برای حفره قالب باشد. برای هدایت مطمئن مجموعا چهار پین راهنما لازم می باشد که در نزدیکی چهار گوشه سطح جدایش قرارداده می شوند. برای اجتناب ازاشتباه درمونتاﮋدونیمه قالب می توان یکی از پینهای راهنما رایا با قطر بزگتری انتخاب نمود ویا اینکه به طورغیرمتقارن قرارداد.

شکل۲۱ترتیب قرارگرفتن پین وبوش راهنما

ترتیب قرارگرفتن پین وبوش راهنما

ترتیب قرارگرفتن پین وبوش راهنما

جدول۱مقادیرتوصیه شده برای قطرپین راهنما

مقادیرتوصیه شده برای قطرپین راهنما

مقادیرتوصیه شده برای قطرپین راهنما

درجدول۱ مقادیر توصیه شده برای قطر پین راهنما برحسب اندازه سطح جدایش داده شده اند.محدوده ای که هدایت انجام می شود یک یا دوشیارروغن برروی پین راهنما در نظرگرفته می شود. برای طول راهنماهای بزرگ می توان از بوش راهنماهای نسبتا کوتاه استفاده کرد، به شرطی که آنها را به وسیله بوشهای نگهدارنده مطمئن نمود(شکل۲۳). صفحه قالب متحرک معمولا برروی جعبه بیرون اندازویا برروی یک گیرنده مناسب برای قالب سوار شده است(شکل۱۴)،به طوریکه بوش راهنما نمی تواند به سمت عقب بلغزد. اگرپشت صفحه قالب متحرک یک صفحه پشت بند جهت حفاظت ازمغزیها وبا ماهیچه های ثابت قرارداشته باشد، بایستی آن راجهت تخلیه هوا در محدوده راهنما سوراخ نمود(شکل۲۲).

شکل۲۲ نمونه ای ازنحوه قراردادن میل راهنمای کوتاه وبوش راهنما

نمونه ای ازنحوه قراردادن میل راهنمای کوتاه وبوش راهنما

نمونه ای ازنحوه قراردادن میل راهنمای کوتاه وبوش راهنما

شکل۲۳ نمونه ای ازنحوه قراردادن یک میل راهنما و بوش راهنمای تکیه داده شده

نمونه ای ازنحوه قراردادن میل راهنمای کوتاه وبوش راهنما

نمونه ای ازنحوه قراردادن میل راهنمای کوتاه وبوش راهنما

شکل۲۴ قرارگرفتن میلهای راهنما در قالب دایکاست با بیرون انداز

قرارگرفتن میلهای راهنما در قالب دایکاست با بیرون انداز

قرارگرفتن میلهای راهنما در قالب دایکاست با بیرون انداز

شکل۲۵ اجزاء راهنما به عنوان قطعات استاندارد

اجزاء راهنما به عنوان قطعات استاندارد

اجزاء راهنما به عنوان قطعات استاندارد

اگر قالبها به بیرون انداز قطعه ریختگی مجهز شوند (رجوع شود به فصل۶٫۱٫۴)درآن صورت میلهای راهنما در طرف بیرون اندازقالب قرار داده می شوند(شکل ۲۴). این میلها ﻨه فقط از قالب را هنگام بازوبسته کردن، بلکه صفحه بیرون انداز را هم در موقع برداشتن قطعه ازنیمه متحرک قالب هدایت می کنند. میلها وبوشهای راهنما قطعاتی هستند که می توان آنها را به خوبی استاندارد نمود . ﺒه این دلیل این اجزاء به صورت قطعات استاندارد قابل عرضه هستند (شکلهای ۲۵و۲۶) برای سیسنم مدولار(قابل مونتاﮋمانند بازی لوگو) ، واحدهای ثبوت سوراخ مرحله به مرحله درنظرگرفته شده است برای این منظور می توان از صفحات قالبی استفاده نمود که دارای این سوراخها باشند. اگر اجزاء ﺮاهنمایی به کار گرفته شوند که دارای پله باشند،همانطور که در شکل ۲۵ مشاهده می شود،می توان سوراخهای نگهدارنده را درهردوصفحه قالب با قطر یکسان ایجاد نمود. اگر ترکیبی از صفحات سوراخ شده و سوراخ نشده مورد نظر باشد،از اجزاء راهنمای مطابق شکل۲۶ استفاده می شود. پینهای راهنما دارای دوانطباق می باشند تا در صفحه قالب دارای نشست محکم بوده ولی در بوش راهنما بلغزند.

شکل ۲۶ نوعی ازاجزاء راهنما به عنوان فطعه استاندارد

نوعی ازاجزاء راهنما به عنوان فطعه استاندارد

نوعی ازاجزاء راهنما به عنوان فطعه استاندارد

ممکن است پیش بیاید که هر دو نیمه قالب هنگام ریخته گری دارای دمای متفاوتی باشند. بخصوص وقتی که ماده تزریق خیلی ناهمگن در طرف تزریق وبیرون انداز توزیع شده باشد. طبیعی است که می توان از طریق خنک کردن قالب این مسئله راتاحدودی برطرف نمود ولی اگرچنین اختلاف دمایی بین دو نیمه قالب پدیدآید، تغییرابعادی متناسب با انبساط حرارتی گوناگون به وجود می آورد. این مسئله می تواند قبل از هر چیز برروی هدایت قالب تاثیر بگذارد. گرمترشدن یک نیمه قالب منجر به یک جا به جایی نسبی اجزاء هادی نسبت به یکدیگر شده[ ۷۳ ] ومی تواند باعث گیر کردن پینهای راهنما گردد. یک راه حل عبارت است از کاربرد لقمه های راهنما دروسط چهار لبه خارجی نیمه تزریق قالب که هنگام بسته شدن قالب به داخل شیاری که برای آنها در نیمه متحرک قالب تعبیه گردیده است وارد می شوند(شکل۲۷). دیواره جانبی این شیارها مجهز به زوارهای راهنما است که توسط پیچ محکم می شوند. ضخامت لقمه های راهنما با قطر پینها ی راهنما متناسب است و عرض لقمه ها به طور متوسط سه برابرضخامت آن می باشد. در قالب هایی که دارای لقمه های راهنما می باشند. انبساط حرارتی عملا نقشی ایفا نمی کند. لقمه راهنما فقط در یک جهت به داخل شیار هدایت می کند، اما می تواند عمود برآن آزادانه بلغزد. برای اینکه بتوان در تولید قالب وبا تعمیر آن ‚ دو نیمه قالب رابه آسانی از هم جدا نمود , ﺪرگوشه های سطوح جدایش در نیمه متحرک قالب جای خالی درنظرگرفته می شود که می توان به داخل آن یک اهرم آهن را ﻭارد نمود(شکل۲۸). شکل۲۹یک نیمه قالب را با چنین جای خالی نشان می دهد.

شکل۲۷قالب ﺪایکاست با لقمه های رﺍهنما

قالب ﺪایکاست با لقمه های رﺍهنما

قالب ﺪایکاست با لقمه های رﺍهنما

شکل۲۸ جای خالی در گوشه سطح جدایش

جای خالی در گوشه سطح جدایش

جای خالی در گوشه سطح جدایش

شکل۲۹ نیمه قالب دایکاست با جاهای خالی در گوشه های صفحه جدایش طرف پران

نیمه قالب دایکاست با جاهای خالی در گوشه های صفحه جدایش طرف پران

نیمه قالب دایکاست با جاهای خالی در گوشه های صفحه جدایش طرف پران

ابتدای صفحه

منبع:
طراحی و ساخت قالبهای دایکست
مولف : Brunhuber Ernst
مترجم: مهندس محمد رضا فرامرزی
با همکاری عبدالله ولی نژاد
ناشر : طراح