محصولات پلیمری جهانی- ۱۲/۱۲/۰۷

قیمت محصولات پلیمری جهانی

نرخ پی وی سی در بازارآسیا،  ۰۷ دسامبر  ۲۰۱۲


منبع:

خبرگزاری دنیای اقتصاد