قیمت محصولات فلزی -۹۳/۰۸/۲۸

۹۳/۰۸/۲۸

 ee11c616c03bbd7d49819f97aaf2b4f5

8b88a4c605966fe39c7232bac3071bd2

ارقام فوق نرخ پیشنهادی تولیدکنندگان بوده والزاما بیانگر قیمت آهن نیست

منبع:
خبرگزاری دنیای اقتصاد