روش اساسی طراحی قالب تزریق پلاستیک-قسمت دوم

روش اساسی طراحی قالب تزریق پلاستیک

اندازه قالب در اصل به اندازه ماشین بستگی دارد.اغلب اندازه ماشین مشخص یا موجود محدودیت مهمی برای مهندس طراح ایجاد می کند.
این محدودیت ها عبارتند از:
– مقدار تزریق در هر کورس : مقدار مذابی که در یک کورس حلزون یا پیستون به داخل قالب منتقل می شود.
– سرعت نرم سازی ،مقدار مواد نرم شده که ماشین در واحد زمان آماده می سازد.
– نیروی گیرنده که باید نیروی عکس العملی حاصل از حداکثر فشار داخلی حفره قالب را جبران کند.
– حداکثر سطح میز ماشین که با فاصله بین میل های راهنمای ماشین معلوم می شود
– حداکثر فشار تزریق

حداکثر تعداد حفره قالب

ابتدا حداکثر تعداد حفره قالب تئوری محاسبه می شود{۴}

حداکثر حجم مواد در یک کورس Sv به Cm3

=N1

حجم قطعه در راهگاه Mv به Cm3

این محاسبه با فرض استفاده کامل از حداکثر مقدار تزریق در یک کورس ماشین که از قطر حلزونی و جابجایی آن به دست می اید انجام می شود. البته به دلایل کیفی (مذاب یکنواخت،توانایی کافی برای حفظ فشار) انتخاب حداکثر کمی عاقلانه نیست.
تعداد حفره قالب ها برای قطعات با دیواره نازک بیشتر با سرعت نرم سازی ماشین تعین می شود.

سرعت نرم سازی R به Cm3/min


=N2
تعداد ضربها Z/min(قطعه+حجم راهگاه به Cm3)

در ماشین های قالبسازی تزریقی مدرن با حلزون رفت و برگشتی سرعت نرم سازی به قدری بالاست که باید تعداد حفره قالب ها N2 فقط برای قطعات جدار ناک با سرعت ضرب زیاد چک شود. طبق یک قانون تجربی:

۰٫۴ N1<=N2 <=0.8N1

نیروی گیرنده

حداکثر نیروی گیرنده از نیروی عکس العملی حفره قالب که نتیجه سطح تصویر شده همه حفره قالب ها و راهگاه ها و حداکثر فار حفره قالب است به دست می آید:

F=A×P

در اینجا F نیروی عکس العمل ،A سطح تصویر شده حفره قالب ها و سیستم راهگاه و P فشار حفره قالب است. در فرآیند صحیح ،با توجه به جنس و قطعه ،فشار حفره قالب MPa =100-20 است. در عملیات اشتباه ممکن است این فشار تا فشار تزریق کامل بالا برود.بنابراین ذتوصیه می شود که محاسبه با فشار تزریق حداکثرماشین و سطح تصویر شده کلی که ممکن است با مذاب پوشیده شود انجام شود.

F max =A max ×P inj < F clam

حداکثر سطح گیرنده

این سطح با فاصله بین میل های راهنمای ماشین تعیین می شود (شکل ۶۲) عموما از مشکل کشیده شدن میلهای راهنمای ماشین جلوگیری می شود .بنابراین بیشترین ابعاد قالب تقریبا باید mm 10 کوچکتر از فاصله بین میل های راهنمای مربوط باشد.قسمت های گیرنده برای تحمل حداکثر فشار حفره قالب که انتظار می رود به وجود آید ساخته می شوند.ماشین هایی که برای فرآوری فوم (foam ) با فشار کم به کار می روند قسمت های گیرنده سبک یا میزهای گیرنده بزرگتر و فاصله بیشتری بین میل های راهنما دارند.باید مراقب بود که صفحات تحت بارها بیش از از چند میکرون خم نشوند در غیر این صورت، فاصله درز مجاز خط جدایش حتی با وجود صلبیت کافی خود قالبها حفظ نمی شوند . تز این لحاظ ماشین های امروزی اغلب کوچکتر از اندازه هستند.

کورس باز شدن لازم

کورس باز شدن برای بیرون انداختن بدون مشکل قطعه از قالب ها با ماهیچه های بسیار بلند باید به اندازه کافی بلند باشد (مثال :قالب سطل) .حداقل کورس لازم بیش از دو برابر طول ماهیچه است.
از سوی دیگر کورس بلندتر از حد نیاز ،مدت زمان سیکل را افزایش می دهد و به دلیل هزینه ای باید کورس هر چه کوتاهتر باشد.
کورس بازشدن را می توان دقیقا تعیین کرد ولی کورس بیش از حد نرمال مخارجی زیادی دارد .بنابراین طرحی رائه شده{۱۲} که در آن قالب در حین کورس باز شدنبا یک وسیله کمکی کج می شود و سپس قطعه از قالب خارج می شود (شکل ۵۳)

شکل ۵۳: وسیله کج کردن قالب در حین خروج قطعه از قالب

وسیله ای برای کج کردن قالب هنگام بیرون آمدن قطعه

ابتدای صفحه


منبع:
تئوری و عملی قالبهای تزریق پلاستیک
مولف : Menges,Mohren
مترجم: فرزاد بیغال/تحت نظر:عبدالله ولی نژاد