injection-mold-8

نمونه ای از قالب تزریق که در آن از 4 عدد کشویی یا اسلاید استفاده شده است

نمونه ای از قالب تزریق که در آن از ۴ عدد کشویی یا اسلاید استفاده شده است