injection-mold-9

نمونه ای از قالب تزریق گوشی تلفن همراه که با نرم افزار های طراحی قالب رندر شده است

نمونه ای از قالب تزریق گوشی تلفن همراه که با نرم افزار های طراحی قالب رندر شده است