۰۴۰۹۰۳c

هر گونه تغییر در ضخامت دیواره می بایست هموار شود تا سطوح خالی از تنش در قطعه وجود نداشته باشد

هر گونه تغییر در ضخامت دیواره می بایست هموار شود تا سطوح خالی از تنش در قطعه وجود نداشته باشد