۰۳

گروه رودون به ماشینهای قالبگیری خود تکنولوژی ربات اضافه می کند.