کارخانه جهان فرز

کارخانه جهان فرز
مدیر عاملجهانگیر حسینی زنجانی نژاد
نوع فعالیتفرزکاری
تلفن(۰۲۸۲) ۲۲۲۲۰۹۵
دورنگار
آدرسقزوین – شهر صنعتی البرز – بلوار فارابی – فرعی اول
وب سایت
ایمیل