کارگاه عدل

کارگاه عدل
مدیر عاملباغداساریان
نوع فعالیتتراشکاری فلزات
تلفن۰۲۸۲۲۲۲۳۵۴۴
دورنگار۰۲۸۲۲۲۲۳۵۴۳
آدرسقزوین – شهر صنعتی البرز – خ. حکمت نهم
وب سایت
ایمیل