شرکت مهندسی بین المللی بازرگانی پارت تجارت (PTB)

شرکت مهندسی بین المللی بازرگانی پارت تجارت (PTB)
مدیر عامل
نوع فعالیتتامین کننده انواع قطعات استاندارد قالب با برندهای اروپایی
تلفن88505182-4 و 88517977 و 88518593
دورنگار88530878
آدرس
وب سایت
ایمیل