شرکت تخشا گستر

شرکت تخشا گستر
مدیر عاملهوشنگ افشاری
نوع فعالیتقالب و قطعه سازی
تلفن0181-3282784-5
دورنگار0181-3282315
آدرس
وب سایت
ایمیل