سلاسل گستر

سلاسل گستر
مدیر عامل
نوع فعالیتطراحی وساخت فیکسچرهای کنترلی ومونتاژی،قالب های فلزی وپلاستیک وابزارهای خطوط مونتاژوتولید
تلفن2294390239
دورنگار2294390240
آدرس
وب سایت
ایمیل