قالبسازی مشفقی

قالبسازی مشفقی
مدیر عاملعلی رضا مشفقی
نوع فعالیتساخت قالب تزریق پلاستیک
تلفن۳۳۴۷۷۴۱۲
دورنگار
آدرسخاوران – مجتمع صنعتی خاوران – پ. ۴
وب سایت
ایمیل