آمور کار

آمور کار
مدیر عاملمحرابی
نوع فعالیتپرداخت کلیه قالبهای تزریقی با تجهیزات نواپاکس NOVAPAX آلمان- جوشکاری دقیق با دستگاه میکرو جوش نواپاکس
تلفن77332815
دورنگار
آدرستهران- جاده آبعلی- خیابان اتحاد- خیابان احسان- خیابان 12 بهمن- پلاک 88
وب سایت
ایمیل