۱۴-۰۲

قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخلی نسبت به روز گذشته رشد داشت.به گفته فعالان اقتصادی با رشد قیمت محصولات پتروشیمی، بازار دچار تحرک بیشتری شده است.