dynamic-toolpaths.

نمونه ای از حرکت ابزار در ماشین فرز CNC

نمونه ای از حرکت ابزار در ماشین فرز CNC