diecast-2

نمونه ای از تزریق قالب دایکست آلومینیومی با ماشین تزریق دایکاست

نمونه ای از تزریق قالب دایکست آلومینیومی با ماشین تزریق دایکاست