diecast-1

نمونه از عملکرد ماشین تزریق دایکست برای قالب دایکست

نمونه از عملکرد ماشین تزریق دایکست برای قالب دایکست