۸

کاربرد در پزشکی

ساخت مدل از بافتهای سخت و نرم با استفاده از تصاویر CT scan یا MRI

جهت تمرین و تدوین فرآیند جراحی – طراحی و ساخت پروتز ها و ایمپلنتهای سفارشی