۲۳

کاربرد در طراحی صنعتی

ساخت نمونه اولیه از طرح محصول جدید در مراحل مختلف طراحی جهت بررسی از نظر زیبایی، ارگونومی، امکان سنجی تولید، بازاریابی و نظرسنجی از مشتریان