۱۰۱۳-MMT-LY-CONCEPT-DRAWING

سازندگان قالب‌ها می‌بایست متریال کافی برای ابزار برش و فرز را در ماشین کاریهای واقعی در نظر بگیرند.