۱۰۱۳-MMT-ChangeInsert2

سازنده‌های ابزار برشی وجود دارند که قالب و اینسرت ها را به نحوی تولید کنند که به واسطه یک پیچ بسته می‌شود