چرا سیستم های پران اهمیت دارند ؟ – بخش اول

چرا سیستم های پران اهمیت دارند ؟ – بخش اول

قطعات پران برای قطعات کشش های عمیق نیاز به کمک اضافی برای خروج قطعه از قالب دارند .همچنین یک قطعه راهنما نیز ممکن است نیاز باشد . هنگام خارج شدن قطعه از قالب باید کیفیت قطعه نیز در نظر گرفته شود، وجود خلاء در قالب باعث چسبندگی قطعات شده و همچنین پین های پران باعث ایجاد دندانه هایی در قطعات می شوند .در کل ، تنش های جدی در اثر نیروی پران به وجود می آید .تا به حال تعداد کمی از سیستم های پران برای رفع این مشکلات ایجاد شده است .

شتاب دهنده پران ها :

شتاب دهنده پران ها ، کمک به خروج قطعاتی که به کور چسبیده شده می کنند که این کار به دلیل آسیب پین های پران و یا وجود تنش در هنگام خروج است . شتاب دهنده پران ها در پین ها باعث ایجاد نیروی اضافی شده و در خارج کردن قطعات و جدا شدن از کور کمک می کنند .آنها همچنین می توانند به قطعات راهنما در حین خروج کمک کنند .

شتاب دهنده پران ها در دو اندازه (کوچک . معمولی) و در دو نوع (پینی و بامپر) موجود هستند .

نوع پینی شتاب دهنده پران- کاربرد

نوع پینی شتاب دهنده پران به یک پین تکی اعمال می شود و پین شتاب دهنده ،یک طرف قطعه در حین تزریق نیرو وارد می کند . این عمل به خروج قطعات و جدا شدن از کور کمک می کند .هر حفره از حفره های قالب می تواند پین شتاب دهنده داشته باشد .

G3-03

شتاب دهنده ضربه ای محرک

بعد از قالب گیری ، و تزریق نیمی از قالب ،برگشت به موقعیت اولیه انجام می شود . میله پران به سیستم پران نیرو وارد می کند . چرخ دنده محرک شتاب دهنده پران با سیستم درگیر شده و با وارد کردن نیرو به چرخ دنده پینیون باعث چرخش و افزایش حرکت پین شتاب دهنده می شود . شتاب دهنده پران قطعه را قبل از رسیدن پین به صفحه و ایجاد تماس رها می کند . این نیروی اضافی به جدا شدن قطعه از کور در قالب کمک می کند.چرخ دنده برای برگشت به حالت اولیه توسط تماس چرخ دنده محرک با بامپر نیرو وارد کرده و به حالت اولیه بازمی گردد.

G3-04

پین های شتاب دهنده از نوع بامپر

پین های شتاب دهنده از نوع بامپر ،کاربرد مشابه با پین های شتاب دهنده از نوع پینی دارند .شتاب بعضی از پین ها نسبت به دیگری در وارد کردن نیرو به یک طرف قطعه قالب بیشتر می باشد .همچنین ، سیستم های نوع بامپر برای شتاب دادن به کل مجموعه بالا در هر دو پران قالب مورد استفاده قرار می گیرند . پین های پران در واحد مجموعه بالا سرعت بیشتری نسبت به پین های مجموعه پایین دارند .به صورت معمول حداقل چهار پران می بایست در سیستم استفاده شود .

G3-05

شتاب دهنده پران از نوع بامپر محرک

بعد از قالب گیری و تزریق نیمی از قالب ،برگشت به موقعیت اولیه انجام می شود .میله پران به مجموعه پران پایینی صفحه ،رو به جلو نیرو وارد می کند.چرخ دنده محرک شتاب دهنده پین از نوع پران با محرک دیر تماس پیدا کرده و باعث چرخش چرخ دنده پینیون و حرکت چرخ دنده پین پران می شود .این باعث می شود که مجموعه پران بالا و پین برای تماس با قطعه قالب زودتر نسبت به پین ها در مجموعه پران پایینی عمل کند .این نیروی اضافی به جدا شدن قطعه از کور در قالب کمک می کند .به چرخ دنده ها برای برگشت به حالت قبلی توسط چرخ دنده محرک نیرو اعمال شده و باعث ایجاد تمای با بامپر هنگام بسته شدن قالب می شود .

G3-06

شتاب دهنده ضربه ای کاربرد

شتاب دهنده ضربه ای هدف مشابهی با پران های شتاب دهنده دارند .آن ها به پین ها نیروی اضافی وارد کرده و در جدا شدن قطعه از کور کمک می کنند .

شتاب دهنده های ضربه ای به صورتی که نشان داده شده است به یک پین تکی وارد می شود .پین شتاب دهنده به یک طرف قطعه در حین تزریق نیرو اعمال می کند .این عمل به جدا شدن قطعه از کور کمک می کند . همچنین می تواند به عنوان قطعه کمکی در حین تزریق مورد استفاده قرار گیرد .هر حفره از چندین حفره قالب می تواند دارای شتاب دهنده ضربه ای به نسبت فضای موجود باشد .شتاب دهنده های ضربه ای می تواند در صفحه پران (به صورتی که نشان داده شده) و یا در بالا ، بسته به فضای موجود برای حرکت تزریق قرار گیرد .

G3-07

میله پران به مجموعه صفحه پران ،رو به جلو نیرو وارد می کند.شتاب دهنده ضربه ای باعث ایجاد تماس با محرک شده و با وارد کردن نیرو به محور ،باعث حرکت سریع تر پین پران نسبت به حالت معمول پین پران می شود .هنگام بسته شدن قالب پین های پران به عقب برگشته و باعث می شود که شتاب دهنده ی ضربه ای به حالت بسته خود بازگردد .

منبع :اینترنت

ترجمه : ایران ملد