پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی قالب، ابزار و مواد اولیه

پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی قالب، ابزار و مواد اولیه

دوشنبه-پنج شنبه

۱۳۹۵/۰۷/۰۵ لغایت ۱۳۹۵/۰۷/۰۸

محل برگزاری : شرکت ساپکو کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص کرج