پانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ ، رزین ، پوششهای صنعتی و کامپوزیت

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ ، رزین ، پوششهای صنعتی و کامپوزیت

یکشنبه – چهارشنبه

۹۴/۹/۱۵ لغایت  ۹۴/۹/۱۸

نمایشگاه بین المللی تهران