هفته تجاری چین در شهر آفتاب

هفته تجارت چین در شهر آفتاب

زمان : ۲۹ تا ۳۱ شهریورماه

محل برگزاری : تهران نمایشگاه شهر آفتاب