نکاتی درباره پلاستیک و مواد تشکیل دهنده آن – بخش ششم

نکاتی درباره پلاستیک و مواد تشکیل دهنده آن – بخش ششم

۱-۷-۵ ضریب گذار حرارتی

ضریب گذار حرارتی اطلاعاتی را در مورد ظرفیت عایق ماده فراهم می­ کند. هر چه قدر مقدار k کوچک­تر باشد، ظرفیت عایق ماده بیشتر می­ شود. ضریب گذار حرارتی توسط معادله­ ی زیر محاسبه می ­شود.

معادله­ ی ۱-۳

k = ضریب گذار حرارتی

w1 = ضریب گذار حرارتی دیواره به واسطه

w2 = ضریب گذار حرارتی دیواره به واسطه

… = هدایت حرارتی دیواره

dw=  ضخامت دیوار جدایش

۱-۷-۶ رفتار احتراق

پلاستیک­ ها ترکیب­ های آلی می­ باشند که به خاطر طبیعت خود، قابل اشتعال می­­ باشند. استاندارد اروپایی سیستم طبقه بندی برای رفتار احتراق ماده محصولات ساختمانی و سازه­ های ساختمانی تعریف می­ کند. رفتار احتراق محصولات نهایی (به روشی که مورد استفاده قرار می­ گیرند) باید تا حدی تعریف شود که ماده به توسعه­ ی پخش شدن آتش و دود در ناحیه ­ای از محیط کمک می­ کند. در مورد آتش، محصولات ساختمانی در معرض آتش شروع شده در ناحیه ­ی داده شده قرار می ­گیرند. این آتش می تواند سپس رشد کند (افزایش یابد) و در نهایت پخش شود. سناریو شامل سه مولفه­ ی آتش می­شود که به مراحلی در توسعه­ ی آتش مربوط می­ شوند:

قابلیت اشتعال: شروع آتش با جرقه به وسیله­ ی یک شعله­ ی کوچک بر روی صفحه­/محصول کوچک.

تولید دود: توسعه و گسترش محتمل آتش.

قطرات/ذرات احتراق: وقوع آتش هنگامی که تمامی مواد اشتعال پذیر به ظرفیت آتش کمک می­ کنند.

مرحله ­ی ۱: قابلیت اشتعال

جدول ۱-۱

دسته­ بندی احتراق

مرحله ­ی ۲: تولید دود

جدول ۱-۲

مرحله­ ی ۳: قطرات/ذرات احتراق

جدول ۱-۳

ایمنی در برابر آتش

سطح ایمنی در برابر آتش مورد نیاز یک ساختمان در تمامی ایالت­های اروپایی عضو یکسان نمی­ باشد. هر ایالت عضو ممکن است قوانین خود را برای تعیین محصولاتی که ممکن است مورد استفاده قرار بگیرند و دسته­­ ی احتراق که برای وضعیت ­هایی مناسب وضع کند.

سطح ایمنی در برابر آتش در هلند

سطح ایمنی در برابر آتش در هلند در فرمان­ های ساختمانی (Bouwbesluit) مشخص می­ شود که تنها به سیستم­ های لوله­ ی بالای زمین اعمال می­ شود. رفتار احتراق می­ تواند برای سیستم­ های زیر زمین نادیده گرفته شود.

۱-۸ خواص شیمیایی

۱-۸-۱ مقاومت شیمیایی

۱-۸-۲ نفوذ

نفوذ به عنوان نفوذ یک ماده از پلاستیکی (به عنوان مثال، دیواره ­ی ظرف، دیواره­ ی شفت یا دیواره­ی لوله) در نظر گرفته می­ شود. تماس میان ماده­ ی پلاستیکی و شیمیایی می­ تواند تحت شرایط معین به انبساط مرطوب یا انحلال منجر شود. مشکلات همچنین می­ توانند از باربرداری ماده توسط عوامل نرم کننده یا فرآوری و همچنین از رنگ دادن ناشی شوند.

۱-۸-۳ جذب آب

بسیاری از پلاستیک­ ها به جذب آب تمایل دارند. به دلیل باد کردن، پایداری ابعاد تغییر می­ کند. PE دافع آب می­ باشد، یعنی نمی ­تواند به وسیله­ ی باد کردن دچار آسیب شود.

۱-۹ مشخصه­ ی فرآوری: شاخص ذوب

تعیین نرخ جریان جرم مذاب (MFR) همانطور که مشخص شده است، همچنین به عنوان شاخص جریان ذوب شناخته می­ شود (MFI)، یک روش آزمایشی استاندارد برای به دست آوردن نسبتاً سریع و تعیین کمی رفتار جریان پلاستیکی است. مقدار MFR مقدار جرم ذوب ترموپلاستیک را از طریق نازل استاندارد در حین ۱۰ دقیقه از اعمال نیروی ثابت پیستون و دمای ذوب ثابت نشان می ­دهد. جدول ۱-۴ شرایط آزمایش را نشان می­دهد.

جدول ۱-۴ مشخصات آزمایش تعیین مقدار MFR

نرخ جریان حجمی ذوب (MVR)، که به عنوان شاخص حجمی ذوب (MVI) نیز شناخته می­ شود برای آزمایش رفتار جریان جرم مذاب با نیروی ثابت پیستون و دمای مشخص استفاده می­ شود. واحد MRV، است.

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد