نکاتی درباره پلاستیک و مواد تشکیل دهنده آن – بخش چهارم

نکاتی درباره پلاستیک و مواد تشکیل دهنده آن – بخش چهارم

۱-۶-۲ ارزیابی متغیرهای مکانیکی

در آزمایش کشش، نمونه­ هایی که به دقت تعریف شده ­اند تا نقطه­ ی شکست کشیده­ شده و نیروی مورد نیاز اندازه­ گیری می­ شود. این کار معمولاً شامل یک بار ۱-محوره بر روی نمونه می­ شود. نیروی استفاده شده برای این کار به روش وابسته به زمان اعمال می­ شود. یک پیچ تنظیم بر روی ماشین آزمایش کشش برای رسم رابطه­ ی میان نیرو و تعییر طول در آزمایش مورد استفاده قرار می­ گیرد و امکان رسم نمودار انبساط نیروی خطی را فراهم می­ کند که می ­تواند به یک نمودار تنش-کشیدگی تبدیل شود.

منحنی ۱: پلاستیک سخت شکننده بدون بازه ­ی تسلیم، به عنوان مثال پلی­ استیرن (PS).

منحنی ۲: پلاستیک سخت، به عنوان مثال پلی ­اتیلن (PE).

منحنی ۳: پلاستیک انعطاف­ پذیر الاستیک، به عنوان مثال پلی­وینل کلرید نرم (PVC-p).

1-6

شکل ۱-۶

 

شکل ۱-۶ نمودار انبساط نیروی خطی (نیروی کششی).

نمودار اطلاعاتی در مورد متغیرهای مشخصه­ ی زیر فراهم می­ سازد:

-کشیدگی (ɛ)- انبساط طولی (l∆) به عنوان درصدی از طول اولیه­ (l­۰) در هر بازه ­ی زمانی آزمایش.

-استحکام کششی (σB) –که استحکام کششی در بار بیشینه می­ باشد.

-استحکام شکست (σB) –که استحکام کششی در زمان شکست می ­باشد.

-تنش تسلیم (σ­γ) –که تنشی می­ باشد که در آن افزایش منحنی تنش­-کشیدگی برای اولین بار برابر صفر است.

متغیرهای مکانیکی به شدت به شرایط آزمایش وابسته می ­باشند. بنابراین، آزمایش ­ها تحت شرایط آب­ و هوایی نرمال انجام می­ شوند ( و رطوبت نسبی …). آزمایش کشش یکی از کوتاه ­ترین آزمایش­ ها بوده و اطلاعات به دست آمده هیچ­ چیزی در مورد رفتار ماده تحت بار مکانیکی بلند مدت مشخص نمی­ سازد. مواد شبه کریستالی مانند PP و PE عمدتاً تنش تسلیم متمایز و درجه­ ی بالایی از کشیدگی نشان می­ دهند (شکل ۱-۶).

۱-۶-۳ ارزیابی مدول الاستیسیته (مدول خزش)

مقادیر کوتاه مدت

مدول الاستیسیته (مدول E) عبارتست از نسبت تنش (σ) به کشیدگی (ɛ).

2

معادله ­ی ۱-۲

σ۱= تنش نرمال در کشیدگی ۰٫۰۵٪ (N / mm2)

σ۲= تنش نرمال در کشیدگی ۰٫۲۵٪ (N / mm2)

ɛ۱= کشیدگی ۰٫۰۵ (٪)

ɛ۲= کشیدگی ۰٫۲۵ (٪)

F= نیرو (N)

A0= بخش شروع (mm2)

l∆= تغییر طول ناشی از نیرو (F).(mm)

l0= طول شروع (mm)

E = مدول E

DIN 53457 تعیین مدول E را از آزمایش کشش، آزمایش فشردگی، از آزمایش خمشی سه نقطه و آزمایش خمش ۴ نقطه توصیف می­ کند.

مقادیر بلند مدت

مدول E تحت بار کششی به وسیله­ ی آزمایش کشش خزش مشخص شده تعیین می­ شود. آزمایش کشش خزش امکان محاسبه­ ی مدول خزش را فراهم می­ سازد. به طور کلی، آزمایش کشش نسبت به آزمایش ­های فشردگی یا خمش ارجح­ تر بوده زیرا اجرای آن معمولاً ساده­ تر است. آیتم­ های آزمایش در محیط کنترل شده ­ی آزمایش به صورت غیر محوری توسط نیرویی دچار تنش می­ شوند که در طول کل دوره ­ی آزمایش ثابت باقی می­ ماند. اگر این آزمایش­ ها در دماهایی مشابه بازه­ ی دمای کاربردی ثانویه انجام شوند، نمودار داده ­های مهم را برای مهندس فراهم می­ سازد تا رفتار ماده ­ی مربوطه را ارزیابی کند.

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد