نمایشگاه و کنگره بین المللی صنعت دایکاست(ریخته گری تحت فشار)

نمایشگاه و کنگره بین المللی صنعت دایکاست(ریخته گری تحت فشار)

july 12-14 ,2016

محل برگزاری : چین ، شانگهای

https://www.dynacast.com