نمایشگاه قالب ریزی و چاپ سه بعدی فرانکفورت

 نمایشگاه قالب ریزی و چاپ سه بعدی فرانکفورت
Nov 15-18 , 2016
محل برگزاری : آلمان ، فرانکفورت