نمایشگاه فلزات بخارست

نمایشگاه فلزات بخارست

زمان : ۲۸ الی ۳۱ فروردین

محل برگزاری : بخارست ، رومانی مرکز نمایشگاهی Romexpo,