نمایشگاه تجهیزات و فناوری قالبسازی

نمایشگاه تجهیزات و فناوری قالبسازی

MAY 5-7 ,2016

محل برگزاری : ترکیه، استانبول

www.eventseye.com