نمایشگاه بین المللی قالبسازی در مسکو

نمایشگاه بین المللی قالبسازی در مسکو

june 15 -17 , 2016

محل برگزاری : روسیه ، مسکو

www.rosmould.com