نمایشگاه بین المللی قالبسازی،فرز کاری و قطعه سازی

نمایشگاه بین المللی قالبسازی،فرز کاری و قطعه سازی

june 28 -1 july ,2016

محل برگزاری : چین ، شانگهای

www.eventseye.com