نمایشگاه بین المللی صنایع پلاستیک،قالب و تجهیزات قالب

نمایشگاه بین المللی صنایع پلاستیک،قالب و تجهیزات قالب

SEP 27-30 ,2016

محل برگزاری : رومانی

http://www.rosmould.com