چرا قالب پریفرم PET قبل از تولید نیاز به آزمایش دارد؟ بخش دوم

چرا قالب پریفرم PET قبل از تولید نیاز به آزمایش دارد؟ بخش دوم

قالب پریفرم PET نوشته شده توسط استیون چنگ

تکنولوژی قالب گیری پریفرم PET

در فرایند قالب گیری پریفرم، بهترین شرایط به صورت دمای پایین ممکن، زمان کم ممکن برای چرخه، ذوب شدگی یکسان و کامل، IV و AA حداقل ممکن، احتمالاً شفاف، می باشد. شروط مربوطه به صورت زیر می باشند:

دما

منظور دمای محفظه در ماشین تزریق و دمای راهگاه گرم قالب پریفرم PET می باشد. در فرایند قالب گیری، تنها ۳۰% گرما از گرمایش بیرونی می آید و ۷۰% آن از گرمای برشی داخلی حاصل می شود، پس در کنار گرمایش کویل (حلقه ی مارپیچ) محفظه، قالب گیری نیز به گرمایش برشی بیشتری نیاز دارد.

تزریق و پکینگ (فشرده سازی)

تزریق به منظور غلبه بر مقاومت جریان می باشد، پس مذاب به داخل قالب خورانده می شود. در قالب گیری پریفرم، بهترین روش، روش سه مرحله ای تنظیم سرعت و فشار با ترتیب نزولی می باشد. اگر سرعت تزریق بسیار کم باشد، برش کافی نخواهد بود و مذاب قبل از تغذیه شدن (خورانده شدن) کامل سرد خواهد شد و باعث ناقص پر شدن قالب می شود (شات کم). تغذیه ی سریع و تخلیه ی ضعیف هوا در حفره منجر به خوراندن ناکافی و نقصان شدید خواهد شد.

پکینگ دو نقش مهم دارد: به منظور جلوگیری از بازگشت ذوب و حصول اطمینان از سرد کاری درست تحت فشار (ارتقای اثر سرد کاری). فشار بسیار زیاد منجربه خوراندن اضافی خواهد شد و باعث باز شدن قالب، تنش داخلی زیاد و کریستالی شدن می شود در حالی که فشار بسیار کم می تواند به دلیل نرخ کاهش سردکاری در دریچه موجب نقصان، تغییر شکل پریفرم (سردکاری ضعیف)، مشکلات دریچه مانند سوراخ ها و حفره ها و … شود. زمان پکینگ باید مناسب در نظر گرفته شود، زیرا برای پکینگ های بسیار کوتاه سوراخ ها را ایجاد خواهد کرد.

رهاسازی فشار

رهاسازی فشار به منظور کاهش فشار داخل راهگاه گرم، جلوگیری از گیر کردن دریچه و عملکرد ضعیف شیر سوزنی می باشد. اما رهاسازی بیش از حد موجب نقصان، کشش و ایجاد سوراخ می شود.

فشار پشتی (فشار پشت تزریق)

فشار پشت تزریق، نیروی اعمالی به پلاستیک مذاب، ایجاد شده توسط چرخش ماردون فعال شده توسط سیستم سیلندر هیدرولیکی می باشد. کاربرد های آن: استحکام پلاستیکی کردن PET، از بین بردن حباب های هوا. با شروع از صفر، پس از آماده شدن پریفرم سپس شروع به افزایش تدریجی می کند تا زمانی که حبابی در داخل وجود نداشته باشد، در این نقطه، در یک مرحله ی درست می باشد. فشار پشت تزرق بیش از حد منجر به برش زیاد، شکل بد، انسداد دریچه و غیره خواهد شد.

مواد بافری

مواد بافری مواد ناقص خورانده شده پس از هر تزریق در جلوی ماردون می باشند، که مقدار کم آن، شکل ضعیف ایجاد خواهد کرد و مقدار بسیار زیاد آن منجربه تجزیه شدن PET خواهد شد. میزان مواد به صورت تدریجی از کم به زیاد تنظیم می شود تا جایی که هیچ سفیدآب و کریستالی شدنی وجود نداشته باشد.

سرد کاری

مواد خام PET به صورت کدر می باشند، این در حالی است که پریفرم به دلیل سرد کاری شفاف می باشد. سرد کاری ضعیف نرخ سرد کاری را کاهش خواهد داد که منجربه انقباض، تغییر شکل پریفرم و افزایش مدت زمان چرخه خواهد شد. به منظور جلوگیری از این وضعیت ها، موارد زیر باید مورد توجه قرار بگیرند: عملیات تمیزکاری صحیح با آب،تمیزکاری آبراه های عادی، نرخ جریان آب و فشار پشتی، تمیز کاری ماهیچه و حفره و غیره.

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد