فرایند ریخته گری فلزات- بخش دوم

فرایند ریخته گری فلزات- بخش دوم

قالب :

نوعی از قالب در شکل ۳ نشان داده شده است .

Figure:3

وقتی ساخت و تولید توسط فرایند ریخته گری است ، درنظر گرفتن قالب ضروری است .الگو در داخل قالب قرار گرفته و مواد قالب در اطراف آن فشرده شده است . قالب شامل دو قطعه می باشد ، قطعه درگ یا پایینی و قطعه کوپ یا بالایی . خط بین قطعه بالایی و پایینی به قالب اجازه ی باز شدن و خروج قطعه را برای یکبار در حین تولید می دهد .

Figure 4

قراردادن سنبه در فرایند ریخته گری فلزات بعد از خارج کردن قطعه می باشد . شکل ۵ اثر بجا مانده از الگو، همراه با سنبه را نشان می دهد .

Figure 5

اکنون اثر جا مانده از در قالب شامل تمام اشکال در قطعه ریخته گری است .این نوع از نصب ریخته گری فلزات ، کامل نیست. درواقع برای این تولید این قالب علاوه برر اثربخشی قالب نیاز به یک سیستم راهگاهی می باشد . در بعضی مواقع سیستم راهگاهی توسط دست ایجاد شده و یا در فرایند های تولید ماهرانه ،سیستم راهگاهی در داخل الگو و در طول قطعه قرار داده شده است.اساسا سیستم راهگاهی تابعی از عملکرد در حین فرایند ریخته گری فلزات ، برای رسیدن جریان مواد مذاب به حفره قالب می باشد .

اساس سیستم های راهگاهی :

حوضچه بالایی :

مکانی برای ورود فلز مذاب به داخل قالب می باشد و باعث ایجاد قطعه می شود . حوضچه باید دارای انحنا و شعاعی برای جلوگیری از جریان نا ارام و پاشش مواد باشد .

راهگاه ورود مواد :

از حوضچه مذاب ، مواد مذاب از بدنه یا لوله راهگاه عبور می کند .معمولا می بایست به شکل مخروطی باشد و سطح مقطع به سمت پایین در حال کاهش باشد .

حوضچه پایینی :

پایین ترین قسمت در بدنه راهگاه می باشد .در اینجا مذاب وارد حفره شده و فرآیند ریخته گری آغاز می شود .

منطقه انسداد (شک)

در پایه راهگاه ، مواد مذاب باید از ورودی ها برای رسیدن به قالب عبور کنند .ورودی ها در گردش جریان در عملیات ریخته گری بسیار مهم هستند .

راه گاه های فرعی :

راه گاه های فرعی باعث توزیع مواد مذاب به قسمت های مختلف قالب می شود .

حفره اصلی :

شکل اصلی قالب گاهی به نام حفره تخلخل نیز نامیده می شود .

دریچه یا خروجی

دریچه یا خروجی کمک به فرار گازها ناشی از مواد مذاب در حین جامد شدن در فرایند ریخته گری فلزات می کند .

منبع تغذیه :

منبع تغذیه ،مخازن مواد مذاب در قالب هستند . آن ها کمبود مواد را در قالب در حین انقباض و منجمد شدن جبران می نمایند . طبقه بندی مختلفی از منابع تغذیه وجود دارد .

 

تغذیه کننده بالایی :

کمبود مواد را از ناحیه بالا جبران می کند .

تغذیه کننده جانبی :

کمبود مواد را از نواحی جانبی جبران می کند .

تغذیه کننده بسته :

تغذیه کننده هایی که کاملا در خود قالب واقع شده اند .

تغذیه کننده باز :

تغذیه کننده هایی که در بالا و در تمای با محیط قرار دارند .

شکل ۶ نشان دهنده قالب با تمام اجزا و آماده برای ریخته گری می باشد .

Figure 6منبع :‌اینترنت
ترجمه : ایران ملد